Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
MÜBADELE İLANI
 
MÜBADELE İLANI
BURSA VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
Ekonomik ömrünü doldurmuş (58) adet muhtelif marka ve model HEK. taşıt, (39.320) kg. masa, sandalye, daktilo, dolap, bilgisayar, monitör, fotokopi makinesi, telefon, telsiz, siren, tepe lambası, oto yedek parça, inşaat atıkları, kalorifer kazanı, lng tankı, akaryakıt pompası, galvaniz direk, atık plastik vb. malzeme, (12.560) kg. ahşap atıkları vb. muhtelif hurda malzeme ile (25.679) kg. alüminyum hurda araç plakası; 4645 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca İdarece hazırlanan Teknik Şartnamede ayrıntıları belirtilen (1) Adet 2018 Model Ford Transit 16+1 Deluxe Beyaz Renk Minibüs (Standart Donanım), (8) Adet 2018 Model Fiat Yeni Doblo Combi 1.6 120 Hp Multijet Safaline Beyaz Renk Araç, (212) kutu Elf Evol.Fulltech Fe 5w30 Dizel Partükül Filtreli 5 Litrelik Motor Yağı, (100) kutu Elf Evol 900 SXR 5W30 Benzinli / Dizel 4 Litrelik Motor Yağı, (125) kutu Total Glacelf Auto Supra 3 Litrelik Antifriz, (9.500) paket Ve-Ge Copier Bond Marka 80 Gsm A4 Beyaz Fotokopi Kağıdı, (1) adet Olıvettı - Copıa 4024 MF Plus Fotokopi Makinesi, (134) adet Yazıcı/Fotokopi Makinesi Toneri (Orginal Supplies –Olivetti Toner Cartridge D-Copia 3003mf/3004mf) Code:B1009, (40) adet Yazıcı/Fotokopi Makinesi Toneri (Orginal Supplies –Olivetti Toner Cartridge D-Copia 4023MF/4024MF/Plus) Code:B1234, (10) adet Yazici/Fotokopi Makinesi Toneri (Orginal Kyocera Toner Tk3010i-7105), (5) adet Yazici/Fotokopi Makinesi Toneri (Orginal Supplies – Docujet Toner 4201/4236) ile mübadele edilecektir.
1-İdarenin                                      :
a) Adı ve Adresi
: Bursa Emniyet Müdürlüğü,  İkmal Şube Müdürlüğü Küçüksanayi Ek Hizmet Binası Üçevler Mah.Küçüksanayi Sit.16. Sok.17.Blok No:21 Nilüfer/BURSA                                                                             
b) Telefon ve faks numarası
: 0 224 270 55 94/95 – Fax : 0 224 270 55 99
c) Elektronik posta adresi
: ikmal@bursa.pol.tr
2-Mübadele Konusu Taşıtların:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Ekonomik ömrünü doldurmuş (58) adet muhtelif marka ve modelde HEK. durumundaki taşıt, (39.320) kg. hurda malzeme, (12.560) kg. ahşap atıkları vb. muhtelif hurda malzeme, (25.679) kg. hurda alüminyum araç plakası
b) Durum ve Özellikleri
:Mübadelede verilecek taşıt, mal ve malzeme;
-1.grup (14) adet taşıttan; (6)’sı binek, (2)’i motosiklet, (6)’sı panelvandır.
-2.grup (11) adet taşıttan; (4)’ü binek, (1)’i motosiklet, (6)’sı panelvandır.
-3.grup (11) adet taşıttan;  (6)’sı binek, (5)’i panelvandır.  
-4.grup (11) adet taşıttan; (5)’i binek, (6)’sı panelvandır.
-5.grup (11) adet taşıttan; (5)’i binek, (6)’sı panelvandır.
-6.grup (39.320) kg. hurda malzeme, (12.560) kg. ahşap atıkları vb. muhtelif hurda malzeme ve (25.679) kg. hurda alüminyum araç plakasıdır.
-Araçlar Marka olarak (19)’u Tofaş/Fiat grubu, (16)’sı Renault grubu, (17)’si Ford grubu, (2)’si SYM, (1)’i Mondial, (3)’ü Hyundai markadır.
 -Bunun yanında taşıtların (3)’ü 1997 ile 2001 arası, (9)’u 2003 ile 2006 arası, (23)’ü 2007 ile 2009 arası, (11)’ i 2010, (12)’si 2011 ile 2013 arasında modeldir.
 -Bu taşıtların (58) adedi de HEK. durumunda olup, araçların bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdadır.
3-Alınacak Taşıtların ve Diğer Mal ve Malzemelerin Özellikleri
Alınacak Taşıtların Marka ve Modelleri ile Mal ve Malzemenin özellikleri aşağıdadır.                                              
a)       1. Grup için (2)  adet 2018 Model Fiat Yeni Doblo Combi 1.6 120 Hp Multijet Safaline Beyaz Renk Araç, ayrıca 1. grup için (34) kutu Elf Evol.Fulltech Fe 5w30 Dizel Partükül Filtreli 5 Litrelik Motor Yağı
b)       2. Grup için (1) adet 2018 Model Ford Transit 440E 16+1 Deluxe 155PS Euro6 (Standart Donanım) Beyaz Renk Minibüs, ayrıca 2. grup için (93) kutu Elf Evol.Fulltech Fe 5w30 Dizel Partükül Filtreli 5 Litrelik Motor Yağı
c)       3., 4. ve 5. Gruplar için (2)’şer  adet olmak üzere toplamda (6) adet 2018 Model Fiat Yeni Doblo Combi 1.6 120 Hp Multijet Safaline Beyaz Renk Araç, ayrıca 3. grup için (85) kutu Elf Evol.Fulltech Fe 5w30 Dizel Partükül Filtreli 5 Litrelik Motor Yağı, 4. grup için (100) kutu Elf Evol 900 SXR 5W30 Benzinli / Dizel 4 Litrelik Motor Yağı, 5. grup için (125) kutu Total Glacelf Auto Supra 3 Litrelik Antifriz
d)       6.grup için (9.500) paket Ve-Ge Copier Bond Marka 80 Gsm A4 Beyaz Fotokopi Kağıdı, (1) adet Olıvettı - Copıa 4024 MF Plus Fotokopi Makinesi, (134) adet Yazıcı/Fotokopi Makinesi Toneri (Orginal Supplies –Olivetti Toner Cartridge D-Copia 3003mf/3004mf) Code:B1009, (40) adet Yazıcı/Fotokopi Makinesi Toneri (Orginal Supplies –Olivetti Toner Cartridge D-Copia 4023MF/4024MF/Plus) Code:B1234, (10) adet Yazici/Fotokopi Makinesi Toneri (Orginal Kyocera Toner Tk3010i-7105), (5) adet Yazici/Fotokopi Makinesi Toneri (Orginal Supplies – Docujet Toner 4201/4236)
4-Değer Tespit Komisyonunca 
Belirlenen Tahmini Bedel
1. Grup; 150.550,00 TL.
2. Grup; 145.250,00 TL.
3. Grup; 154.250,00 TL.
4. Grup; 154.500,00 TL.
5. Grup; 151.000,00 TL.
6. Grup; 173.900,00 TL.
Grup toplamları: 929.450,00 TL.
5-İstekliler, Verilecek Mala ait tahmini bedelin en az %6’sı oranında geçici teminat vereceklerdir.
6-Mübadele işlemi; kapalı zarfla teklifler alındıktan sonra Mübadele Komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak teklif etmeleri üzerine gerçekleşir.
7-Mübadelenin
 
   a) Yapılacağı yer
: Bursa Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 
 Küçüksanayi Ek Hizmet Binası    
 NİLÜFER / BURSA
    b) Tarihi ve saati
: 11/04/2018 günü-Saat : 14.30
  8- a) Mübadele dokümanı Bursa Emniyet Müdürlüğü Küçüksanayi Ek Hizmet Binası İkmal Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliğinde Nilüfer/BURSA adresinde görülebilir.
     b) Mübadelesi yapılacak olan taşıt ile mal ve malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:30 ile 16:30 saatleri arasında HEK araçları Bursa Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi Hizmet Binası araç parkında, hurda malzemeleri ise  Osmangazi İlçesi Altınova Mah.Okul Cad.Kırım Sok.No:15’de bulunan Oktaylar Metal Ltd.Şti. sundurmasında, Uludağ Polisevinde, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğünde ve Emniyet Müdürlüğü Küçüksanayi Ek Hizmet Binası İkmal Şube Müdürlüğünde görevli nezaretinde görülebilecektir.
- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler
 Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
 a)  Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubunu,
 b) Verilecek mala ait tahmini bedelin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Tüzel kişiler için; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
  1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
  2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi
e) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belgesini,
f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi ve imza beyannamesini,
g) Kimlik bilgilerini belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.
9- Mübadele şartnamesi mevcut olup, Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 30,00.-TL. tutarında makbuz karşılığı yukarıda belirtilen adresten temin edilebilecektir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
10- Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
11- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
12- Teklifler kapalı zarf içinde 11.04.2018 çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Bursa Emniyet Müdürlüğü Küçüksanayi Ek Hizmet Binası İkmal Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği NİLÜFER / BURSA adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
13- Bu iş için kısmi (her grup için ayrı ayrı) teklif verilecektir.
14- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olacaktır.
15- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
MÜB. NO MARKASI CİNSİ MODELİ MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
2 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4 75 PS BİNEK 2009 1 HEK. 14.250,00 1
4 HYUNDAİ ACCENT ERA 1.6 16V EURO V BİNEK 2012 1 HEK. 15.000,00
6 FİAT LİNEA 1.6 M.JET ACTIVE PLUS BİNEK 2011 1 HEK. 14.500,00
20 FORD TRANSİT CONNECT K210S 1.8 TDCI 75PS KAMYONET 2008 1 HEK. 12.750,00
22 FİAT SİENA1.6 STD BİNEK 2001 1 HEK. 13.000,00
23 FİAT DOBLO COMBİ 1.3 JTD ACTİVE KAMYONET 2006 1 HEK. 11.500,00
24 SYM GTS 250 SCOOTER MOTOSİKLET 2006 1 HEK. 1.200,00
25 FORD CONNECT K210S TDDI 75 PS KAMYONET 2005 1 HEK. 9.250,00
26 FİAT DOBLO CARGO COMBİ  1.9 JTD ACTİVE 105 PS KAMYONET 2005 1 HEK. 12.250,00
27 RENAULT LAGUNA  RT BİNEK 1997 1 HEK. 11.000,00
28 FORD CONNECT K210S 1.8 TDCİ 90PS KAMYONET 2013 1 HEK. 3.000,00
52 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4 75 BG BİNEK 2009 1 HEK. 15.250,00
54 MONDİAL MR 250 DESTRO MOTOSİKLET 2011 1 HEK. 1.100,00
55 FİAT DOBLO DYNAMIC 1.6 105 M.JET KAMYONET 2012 1 HEK. 16.500,00
            150.550,00  
MÜB. NO MARKASI CİNSİ MODELİ MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
8 FİAT LİNEA 1.6 M.JET ACTIVE PLUS BİNEK 2011 1 HEK. 13.750,00 2
13 FİAT DOBLO CARGO COMBİ 1.9 JTD ACTİVE KAMYONET 2005 1 HEK. 13.000,00
14 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4 75 PS BİNEK 2009 1 HEK. 15.500,00
16 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4 75 PS BİNEK 2007 1 HEK. 13.250,00
17 FORD CONNECT K230L 1.8 TDCI 90PS KAMYONET 2007 1 HEK. 15.000,00
29 FORD TRANSİT 300 S KOMBİ KAMYONET 2007 1 HEK. 16.250,00
32 HYUNDAİ ACCENT ERA 1.6 BİNEK 2011 1 HEK. 14.500,00
38 SYM GTS 250 SCOOTER  MOTOSİKLET 2006 1 HEK. 1.000,00
40 FORD CONNECT K210S  1.8 TDCİ 90PS KAMYONET 2005 1 HEK. 14.250,00
49 FORD TRANSİT CONNECT GLX K210S 1.8 TDCI 110 PS KAMYONET 2008 1 HEK. 13.750,00
70 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2010 1 HEK. 15.000,00
            145.250,00  
MÜB. NO MARKASI CİNSİ MODELİ MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
10 RENAULT SYMBOL EXPRESSİON 1.4 75 PS BİNEK 2010 1 HEK. 15.750,00 3
12 FİAT LİNEA 1.4 16 V TURBO ACTIVE BİNEK 2009 1 HEK. 15.500,00
15 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTIVE KAMYONET 2010 1 HEK. 13.500,00
19 FORD CONNECT K230L 1.8 TDCI 110PS KAMYONET 2009 1 HEK. 15.750,00
21 FORD TRANSİT CONNECT KAMYONET 2003 1 HEK. 11.500,00
41 FORD TRANSİT CONNECT TOURNEO K210S 1.8 90 PS KAMYONET 2008 1 HEK. 14.750,00
42 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4 75 PS BİNEK 2007 1 HEK. 13.000,00
45 FİAT DOBLO COMBİ YENİ DOBLO COMBİ 1.4 DYNAMIC KAMYONET 2007 1 HEK. 12.250,00
50 HYUNDAİ ACCENT ERA 1.6 CVVT TEAM ABS BİNEK 2010 1 HEK. 14.250,00
53 RENAULT MEGANE 2 1.6 V AUTHENTIQUE BİNEK 2009 1 HEK. 13.750,00
84 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4 75 BG BİNEK 2009 1 HEK. 14.250,00
            154.250,00  
MÜB. NO MARKASI CİNSİ MODELİ MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
1 RENAULT EUROPA 1.6 RNE BİNEK 1999 1 HEK. 12.250,00 4
5 RENAULT SYMBOL EXPRESSİON 1.4 75 PS BİNEK 2010 1 HEK. 14.250,00
11 FİAT ALBEA SOLE DYNAMIC 1.4 8V BİNEK 2011 1 HEK. 12.500,00
18 FORD CONNECT T220S 1.8 TDDİ 75 PS KAMYONET 2008 1 HEK. 12.750,00
35 FİAT LİNEA 1.6 M.JET 105 HP ACTİVE PLUS BİNEK 2011 1 HEK. 14.250,00
37 FORD TRANSİT 300 S KAMYONET 2007 1 HEK. 16.000,00
39 FORD CONNECT K210 TDDİ  KAMYONET 2006 1 HEK. 12.750,00
43 FORD CONNECT K 210S TDCI KAMYONET 2009 1 HEK. 14.250,00
44 RENAULT KANGOO MULTİX AUTHENTİJUE 1.5 85 Bg KAMYONET 2011 1 HEK. 16.500,00
47 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2010 1 HEK. 13.500,00
48 RENAULT SYMBOL AUTHENTİQUE 1.4 75 BG BİNEK 2009 1 HEK. 15.500,00
            154.500,00  
MÜB. NO MARKASI CİNSİ MODELİ MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
3 RENAULT MEGANE  1.6 16V AUTHENTIQE BİNEK 2009 1 HEK. 15.500,00 5
7 FORD TRANSİT CONNECT K210S TDCI 90PS KAMYONET 2010 1 HEK. 12.750,00
9 FORD TRANSİT CONNECT K210S TDCI 90PS KAMYONET 2010 1 HEK. 12.750,00
30 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4 75 PS BİNEK 2007 1 HEK. 14.500,00
31 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4 75 PS BİNEK 2007 1 HEK. 14.750,00
33 FORD TRANSİT CONNECT K210S  1.8 90 PS KAMYONET 2010 1 HEK. 14.750,00
34 FİAT ALBEA SOLE DYNAMİC 1.4 8V BİNEK 2011 1 HEK. 12.250,00
36 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE  KAMYONET 2010 1 HEK. 12.750,00
46 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2010 1 HEK. 13.500,00
51 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2007 1 HEK. 13.250,00
56 FİAT LİNEA 1.6 M.JET ACTİVE PLUS 105 BG BİNEK 2011 1 HEK. 14.250,00
            151.000,00  
MÜB. NO MALZEME MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
85 Bursa Emniyet Müdürlüğüne ait olan  Ek-1’de belirtilen (281) kalem masa, sandalye, daktilo, dolap, bilgisayar, monitör, fotokopi makinesi, telefon, telsiz, siren, tepe lambası, oto yedek parça, inşaat atıkları, kalorifer kazanı, lng tankı, akaryakıt pompası, galvaniz direk, atık plastik vb. muhtelif malzeme 39.320 HURDA 31.400,00 6
86 Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Birimlerince Plaka değişikliği yapılan araçlardan, ilgili yönetmelik gereği geri alınan ve kesilerek kullanılamaz duruma getirilen (25.679) kg. alüminyum kesilmiş plaka  25.679 HURDA 142.000,00
87 Bursa Emniyet Müdürlüğüne ait olan taşınır malların ahşap aksamları,  ahşap bina tadilat atıkları, vb. (12.560) Kg. (ahşap sunta, suntelam, mdf, kontrplak vb.)  muhtelif hurda malzeme 12.560 HURDA 500
        173.900,00  
 
 
 
 
  • İçişleri Bakanlığı
  • CİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan