Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Mübadele İlanı
Türü
Mübadele
Miktar
Tarih
02.06.2016
Yer
Bursa Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Küçüksanayi Ek Hizmet Binası NİLÜFER / BURSA
Açıklamalar
MÜBADELE İLANI
BURSA VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
Ekonomik ömrünü doldurmuş (84) adet muhtelif marka ve model HEK. taşıt, 58.080 kg. masa, sandalye, daktilo, dolap, bilgisayar, monitör, elektronik daktilo, fotokopi makinesi, telefon, siren, tepe lambası, oto yedek parçası, kullanım ömrünü tamamlamış tüketim malzemesi, 13.720 kg. ahşap atıkları vb. muhtelif hurda malzeme ile 29.520 kg. alüminyum hurda araç plakası; 4645 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca İdarece hazırlanan Teknik Şartnamede ayrıntıları belirtilen (6) Adet Fiat Yeni Doblo Combi 1.6 105 Hp Multijet Easy 2016 Model Dizel. Arka Kapi Çift Açılım, Sürücü ve Yolcu Hava Yastiği Dahil Beyaz Renk Araç, (6) Adet Fiat Egea 1.4 16v Fire 95 Bg. Easy 2016 Model Benzinli Beyaz Renk Binek Tipi Araç, (6) Adet Fiat Egea 1.4 16v Fire 95 Bg. Easy 2016 Model Benzinli Metalik Renk Binek Tipi Araç, (58) kutu Elf Performence Victory Fe Marka 10w/30 Dizel 7 Litrelik Motor Yağı, (60) kutu Elf Evolution 900 Sxr Marka 5w/30 Benzinli/Dizel 7 Litrelik Motor Yağı, (221) adet Yazici/Fotokopi Makinesi Toneri (Orginal Supplies –Olivetti Toner Cartridge D-Copia 3003mf/3004mf) ve (10.000) paket Ve-Ge Copier Bond Marka 80 Gsm A4 Beyaz Fotokopi Kağıdı ile mübadele edilecektir.
1-İdarenin                                      :
a) Adı ve Adresi
: Bursa Emniyet Müdürlüğü,  İkmal Şube Müdürlüğü Küçüksanayi Ek Hizmet Binası Üçevler Mah.Küçüksanayi Sit.16. Sok.17.Blok No:21 Nilüfer/BURSA                                                                              
b) Telefon ve faks numarası
: 0 224 270 55 94/95 – Fax : 0 224 270 55 99
c) Elektronik posta adresi
: ikmal@bursa.pol.tr
2-Mübadele Konusu Taşıtların:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Ekonomik ömrünü doldurmuş (84) adet muhtelif marka ve modelde HEK. durumundaki taşıt, (58.080) kg. hurda malzeme, (13.720) kg. ahşap atıkları vb. muhtelif hurda malzeme ve (29.520) kg. hurda alüminyum araç plakası
b) Durum ve Özellikleri
:Mübadelede verilecek taşıt, mal ve malzeme;
-1.grup  (9) adet taşıttan; (3)’ü binek, (1)’i motosiklet, (5)’i  panelvandır.
-2.grup (10) adet taşıttan; (5)’i binek, (1)’i motosiklet, (4)’ü panelvandır.
-3.grup  (7) adet taşıttan;  (2)’si binek, (1)’i çekici kamyon, (4)’ü panelvandır.  
-4.grup (10) adet taşıttan; (3)’ü binek, (2)’si motosiklet, (5)’i panelvandır.
-5.grup  (9) adet taşıttan; (3)’ü binek, (1)’i motosiklet, (1)’i cenaze aracı, (4)’ü panelvandır.
-6.grup (10) adet taşıttan; (4)’ü binek, (2)’si motosiklet, (4)’ü panelvandır.
-7.grup (10) adet taşıttan; (4)’ü binek, (2)’si motosiklet, (4)’ü panelvandır.
-8.grup (10) adet taşıttan; (3)’ü binek, (2)’si motosiklet, (5)’i panelvandır
-9.grup  (9) adet taşıttan; (3)’ü binek, (1)’i motosiklet, (5)’i panelvandır.
-10.grup (58.080) kg. hurda malzeme, (13.720) kg. ahşap atıkları vb. muhtelif hurda malzeme ve (29.520) kg. hurda alüminyum araç plakasından oluşmaktadır.  
 -Araçlar Marka olarak (27)’si Tofaş/Fiat grubu, (14)’ü Renault grubu, (16)’sı Ford grubu, (5)’i BMW, (1)’i İveco, (1)’i Mercedes, (3)’ü Huyundai, (4)’ü Honda, (8)’i Toyota, (1)’ i Skoda, (1)’i Yamaha, (1)’i Mondial, (2)’si Yuki markadır.
 -Bunun yanında taşıtların (14)’ü 1999 ile 2001 arası, (12)’si 2002 ile 2004 arası, (25)’i 2005 ile 2006 arası, (23)’ü 2007, (10)’u 2008 ile 2012 arasında modeldir.
 -Bu taşıtların (84) adedi de HEK. durumunda olup, araçların bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdadır.
3-Alınacak Taşıtların ve Diğer Mal ve Malzemelerin Özellikleri
Alınacak Taşıtların Marka ve Modelleri ile Mal ve Malzemenin özellikleri aşağıdadır.                                              
a)      1., 2. ve 3. Gruplar için (2)’şer  adet olmak üzere toplamda (6)  adet Fiat Yeni Doblo Combi 1.6 105 Hp Multijet Easy 2016 Model Dizel. Arka Kapi Çift Açilim, Sürücü ve Yolcu Hava Yastiği Dahil Beyaz Renk Araç ayrıca 1. grup için (10) kutu Elf Evolution 900 Sxr Marka 5w/30 Benzinli/Dizel 7 Litrelik Motor Yağı
b)      4., 5. ve 6. Gruplar için (2)’şer  adet olmak üzere toplamda (6)  adet Fiat Egea 1.4 16v Fire 95 Bg. Easy 2016 Model Benzinli Metalik Renk Binek Tipi Araç ayrıca 4. grup için (27) kutu Elf Evolution 900 Sxr Marka 5w/30 Benzinli/Dizel 7 Litrelik Motor Yağı, 5. grup için (23) kutu Elf Evolution 900 Sxr Marka 5w/30 Benzinli/Dizel 7 Litrelik Motor Yağı, 6. grup için (38) kutu Elf Performence Victory Fe Marka 10w/30 Dizel 7 Litrelik Motor Yağı,  
c)      7., 8. ve 9. Gruplar için (2)’şer  adet olmak üzere toplamda (6)  adet Fiat Egea 1.4 16v Fire 95 Bg. Easy 2016 Model Benzinli Beyaz Renk Binek Tipi Araç, ayrıca 8. grup için (20) kutu Elf Performence Victory Fe Marka 10w/30 Dizel 7 Litrelik Motor Yağı,   
d)     10.grup için  (221) adet Yazici/Fotokopi Makinesi Toneri (Orginal Supplies –Olivetti Toner Cartridge D-Copia 3003mf/3004mf) ve (10.000) paket Ve-Ge Copier Bond Marka 80 Gsm A4 Beyaz Fotokopi Kağıdı,                            
 
4-Değer Tespit Komisyonunca 
Belirlenen Tahmini Bedel
1. Grup; 95.000,00 TL.
2. Grup; 94.050,00 TL.
3. Grup; 94.250,00 TL.
4. Grup; 93.500,00 TL.
5. Grup; 93.250,00 TL.
6. Grup; 93.750,00 TL.
7. Grup; 90.250,00 TL.
8. Grup; 91.500,00 TL.
9. Grup; 90.250,00 TL.
10. Grup; 114.060,00 TL.
 
Grup toplamları : 949.860,00  TL.
5-İstekliler, Verilecek Mala ait tahmini bedelin en az %6’sı oranında geçici teminat vereceklerdir.
6-Mübadele işlemi; kapalı zarfla teklifler alındıktan sonra Mübadele Komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak teklif etmeleri üzerine gerçekleşir.
7-Mübadelenin
 
   a) Yapılacağı yer
: Bursa Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 
 Küçüksanayi Ek Hizmet Binası    
 NİLÜFER / BURSA
    b) Tarihi ve saati
: 02/06/2016 günü-Saat : 14.00
  8- a) Mübadele dokümanı Bursa Emniyet Müdürlüğü Küçüksanayi Ek Hizmet Binası İkmal Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliğinde Nilüfer/BURSA adresinde görülebilir.
     b) Mübadelesi yapılacak olan taşıt ile mal ve malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:30 ile 16:30 saatleri arasında Bursa Emniyet Müdürlüğü Acemler Ek Hizmet Binası yanında bulunan otoparkta ve Osmangazi İlçesi Altınova Mah.Okul Cad.Kırım Sok.No:15’de bulunan Oktaylar Metal Ltd.Şti. sundurmasında görevli nezaretinde görülebilecektir.
- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler
 Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
 a)  Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubunu,
 b) Verilecek mala ait tahmini bedelin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Tüzel kişiler için; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
  1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
  2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,      
e) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belgesini,
f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi ve imza beyannamesini,
g) Kimlik bilgilerini belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.
9- Mübadele şartnamesi mevcut olup, Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 30,00.-TL. tutarında makbuz karşılığı yukarıda belirtilen adresten temin edilebilecektir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
10- Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
11- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
12- Teklifler kapalı zarf içinde 02.06.2016 perşembe günü saat 12.00’ye kadar Bursa Emniyet Müdürlüğü Küçüksanayi Ek Hizmet Binası İkmal Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği NİLÜFER / BURSA adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
13- Bu iş için kısmi (gruplar için) teklif verilecektir.
14- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olacaktır.
15- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLAN EKİ 2016
 
MÜBADELE NO MARKASI  CİNSİ  MODELİ  MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
5 FİAT DOBLO CARGO COMBİ 1.9 JTD ACTİVE AC KAMYONET 2005 1 HEK. 9,500.00 1
16 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 ACTİVE  KAMYONET 2007 1 HEK. 11,000.00
24 HONDA MC35-CBF250 MOTOSİKLET 2006 1 HEK. 2,250.00
30 F-TRANSİT 2.5 DI LCY UZUN ŞASİ KAMYONET 1999 1 HEK. 13,250.00
34 RENAULT CLIO SYMBOL AUTHENTIQUE 1.5 DCİ BİNEK 2005 1 HEK. 11,750.00
38 FORD TRANSİT 300 S KOMBİ KAMYONET 2007 1 HEK. 17,750.00
45 RENAULT CLİO SYMBOL ALİZE 1.4 BİNEK 2006 1 HEK. 9,500.00
56 TOYOTA COROLLA 1.6 TERRA BİNEK 2004 1 HEK. 9,750.00
59 FORD CONNECT K210 S 1.8 TDCİ KAMYONET 2007 1 HEK. 10,250.00
    TOPLAMI 9   95,000.00  
               
MÜBADELE NO MARKASI  CİNSİ  MODELİ  MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
7 FİAT SİENA 1.6 STD BİNEK 2001 1 HEK. 11,500.00 2
12 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2007 1 HEK. 10,500.00
18 FORD CONNECT T220 1.8 TDDİ KAMYONET 2006 1 HEK. 4,000.00
22 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 JTD ACTİVE  KAMYONET 2005 1 HEK. 11,250.00
33 MONDİAL 250 MCT MOTOSİKLET 2007 1 HEK. 800.00
36 HONDA CIVIC BİNEK 2001 1 HEK. 12,000.00
46 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4 BİNEK 2007 1 HEK. 10,750.00
48 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2007 1 HEK. 11,750.00
60 TOYOTA COROLLA 1.6 TERRA BİNEK 2004 1 HEK. 8,750.00
74 HYUNDAİ ACCENT ERA 1.6 CVVT SELECT BİNEK 2008 1 HEK. 12,750.00
    TOPLAMI 10   94,050.00  
               
MÜBADELE NO MARKASI  CİNSİ  MODELİ  MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
8 FORD CONNECT K210S  TDDİ KAMYONET 2005 1 HEK. 10,250.00 3
14 FORD CONNECT K210 S 1.8 TDCİ  KAMYONET 2007 1 HEK. 11,500.00
35 RENAULT CLIO SYMBOL 1.4 BİNEK 2002 1 HEK. 12,250.00
50 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2010 1 HEK. 13,500.00
66 İVECO 80 T VİNÇLİ 6 TEK. KAMYON (ÖZEL AMAÇLI) 2003 1 HEK. 25,000.00
71 SKODA OCTAVİA TOUR 1.6 102 HP BİNEK 2007 1 HEK. 12,500.00
83 FİAT DOBLO COMBİ 1.3 M.JET KAMYONET 2005 1 HEK. 9,250.00
    TOPLAMI 7   94,250.00  
               
MÜBADELE NO MARKASI  CİNSİ  MODELİ  MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
2 FİAT DOBLO COMBİ 1.3 JTD ACTİVE AC KAMYONET 2005 1 HEK. 9000 4
4 FORD CONNECT  KAMYONET 2003 1 HEK. 9,500.00
6 RENAULT CLİO SYMBOL 1.4 BİNEK 2002 1 HEK. 12,250.00
15 FORD CONNECT K210 S TDDİ KAMYONET 2007 1 HEK. 10,500.00
23 BMW F650 GS MOTOSİKLET 2005 1 HEK. 3,750.00
27 MERCEDES-BENZ SPRİNTER 212 KAMYONET 1999 1 HEK. 17,000.00
43 TOYOTA COROLLA 1.6 TERRA BİNEK 2004 1 HEK. 4,500.00
53 FORD CONNECT K210 S 1.8 TDCİ KAMYONET 2007 1 HEK. 11,250.00
54 RENAULT 19 EUROPA RNE 1.6E BİNEK 2001 1 HEK. 12,750.00
75 BMW R 1100 RT MOTOSİKLET 2000 1 HEK. 3,000.00
    TOPLAMI 10   93,500.00  
               
MÜBADELE NO MARKASI  CİNSİ  MODELİ  MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
19 FORD CONNECT K210 S TDDİ KAMYONET 2005 1 HEK. 9,500.00 5
21 RENAULT MASTER ÇİFT KABİN 2.5 DCİ (CENAZE NAKİL A.) ÖZEL AMAÇLI KAMYONET 2007 1 HEK. 16,000.00
31 BMW F 650 GS MOTOSİKLET 2005 1 HEK. 3,750.00
40 FİAT DOBLO CARGO COMBİ 1.9 M.JET KAMYONET 2010 1 HEK. 13,000.00
52 FİAT SİENA HL 16V BİNEK 2001 1 HEK. 12,250.00
73 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2007 1 HEK. 10,500.00
76 HYUNDAİ ACCENT 1.5 GLS BİNEK 2001 1 HEK. 8,000.00
77 RENAULT R-19 1.6E RNE BİNEK 2001 1 HEK. 11,500.00
79 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2007 1 HEK. 8,750.00
    TOPLAMI 9   93,250.00  
               
MÜBADELE NO MARKASI  CİNSİ  MODELİ  MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
13 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2007 1 HEK. 11,250.00 6
37 FİAT DOBLO CARGO COMBİ 1.3 M.JET KAMYONET 2006 1 HEK. 10,250.00
41 TOYOTA COROLLA 1.6 TERRA BİNEK 2004 1 HEK. 12,000.00
44 HYUNDAI ACCENT 1.6 ADMİRE BİNEK 2005 1 HEK. 9,750.00
49 FORD CONNECT K210 S 1.8 TDCİ KAMYONET 2010 1 HEK. 7,000.00
55 FİAT ALBEA RSTY 1.4 FİRE ACTİVE BİNEK 2007 1 HEK. 11,250.00
70 BMW F 650 GS MOTOSİKLET 2005 1 HEK. 4,750.00
81 FORD CONNECT K210S TDDI KAMYONET 2005 1 HEK. 11,250.00
82 BMW R 1100 RT MOTOSİKLET 2000 1 HEK. 4,000.00
84 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4 BİNEK 2007 1 HEK. 12,250.00
    TOPLAMI 10   93,750.00  
               
MÜBADELE NO MARKASI  CİNSİ  MODELİ  MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
9 FİAT DOBLO CARGO COMBİ 1.9 JTD ACTİVE AC KAMYONET 2005 1 HEK. 9,500.00 7
17 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 ACTİVE  KAMYONET 2007 1 HEK. 11,000.00
25 HONDA MC35-CBF250 MOTOSİKLET 2006 1 HEK. 2,250.00
28 RENAULT SYMBOL BİNEK 2007 1 HEK. 14,250.00
42 FİAT SİENA 1.6 STD BİNEK 2001 1 HEK. 11,750.00
58 TOYOTA COROLLA LİNEA 1.6 BİNEK 2005 1 HEK. 9,000.00
61 FORD CONNECT K210 S 1.8 TDCİ KAMYONET 2007 1 HEK. 12,250.00
63 TOYOTA COROLLA 1.6 TERRA BİNEK 2002 1 HEK. 9,000.00
64 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2007 1 HEK. 11,000.00
68 YUKİ 1200 DÜNYA ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET 2012 1 HEK. 250.00
    TOPLAMI 10   90,250.00  
               
MÜBADELE NO MARKASI  CİNSİ  MODELİ  MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
3 FORD CONNECT T230L (OLY.YERİ İNC.A.) ÖZEL AMAÇLI KAMYONET 2004 1 HEK. 8,250.00 8
10 FORD CONNECT K210S  TDDİ KAMYONET 2005 1 HEK. 10,250.00
26 HONDA MC35-CBF250 MOTOSİKLET 2006 1 HEK. 2,000.00
29 DOBLO CARGO COMBİ 1.9 M.JET KAMYONET 2010 1 HEK. 14,250.00
39 RENAULT 19 EUROPA RNE 1.6E BİNEK 2001 1 HEK. 11,000.00
51 RENAULT MEGANE 2 1.9 DCİ BİNEK 2004 1 HEK. 14,000.00
65 TOYOTA COROLLA 1 .3 BİNEK 1999 1 HEK. 9,000.00
69 YUKİ 1200 DÜNYA ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET 2012 1 HEK. 250.00
72 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2007 1 HEK. 10,750.00
78 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2010 1 HEK. 11,750.00
    TOPLAMI 10   91,500.00  
               
MÜBADELE NO MARKASI  CİNSİ  MODELİ  MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
1 FORD CONNECT K210 1.8 TDDİ KAMYONET 2006 1 HEK. 10,000.00 9
11 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2007 1 HEK. 10,500.00
20 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 JTD ACTİVE  KAMYONET 2005 1 HEK. 11,750.00
32 YAMAHA YBR 250  MOTOSİKLET 2008 1 HEK. 2,250.00
47 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2010 1 HEK. 12,000.00
57 RENAULT MEGANE WAGON 1.6 E BİNEK 1999 1 HEK. 10,000.00
62 TOYOTA COROLLA LİNEA 1.6 BİNEK 2005 1 HEK. 9,000.00
67 RENAULT MEGANE 2 1.6 16V BİNEK 2004 1 HEK. 13,750.00
80 FİAT DOBLO CARGO COMBİ 1.9 JTD ACTİVE KAMYONET 2005 1 HEK. 11,000.00
    TOPLAMI 9   90,250.00  
               
MÜBADELE NO MARKASI  CİNSİ  MODELİ  MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
85 Bursa Emniyet Müdürlüğüne ait olan  Ek’de belirtilen (416) kalem masa, sandalye, daktilo, dolap, bilgisayar, monitör, elektronik daktilo, fotokopi makinesi, telefon, siren, tepe lambası, oto yedek parça, kullanım ömrünü tamamlamış tüketim malzemesi vb. (58.080) Kg. muhtelif hurda malzeme  58,080 HURDA 25,000.00 10
86 Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Birimlerince Plaka değişikliği yapılan araçlardan, ilgili yönetmelik gereği geri alınan ve kesilerek kullanılamaz duruma getirilen (29.520) kg. alüminyum kesilmiş plaka  29,520 HURDA 88,560.00
87 Bursa Emniyet Müdürlüğüne ait olan taşınır malların ahşap aksamları,  ahşap bina tadilat atıkları, vb. (13.780) Kg. (ahşap sunta, suntelam, mdf, kontrplak vb.)  muhtelif hurda malzeme 13,780 HURDA 500.00
101,380 114,060.00  
 
  • İçişleri Bakanlığı
  • CİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan