Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

OsmanGazi

:

Sİlah ve Patlayıcı Maddeler Büro Amirliği

2014 Yılı Silah Ruhsat Harç Bedelleri
 
 
Silah Ruhsatlarından 01.01.2014 tarihinden itibaren alınacak harç bedeleri yeniden düzenlenmiştir..
Yeni Harç Bedelleri:
a) Silah Taşıma Ruhsatları         : 3.214,00 TL.
b) Silah Bulundurma Ruhsatları  : 1.028,40 TL.
c) Yivli Av Tüfeği Ruhsatları       :  3.214,00 TL.
d) Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatları     : 25,00 TL.
olarak yenilenmiştir.
 
 
 
İşyerinde Silah Bulundurma
 
 
1-DİLEKÇE: Silah Bulundurma ruhsatı talep eden herkes, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe (Osmangazi Kaymakamlığına hitaben) ile, ikamet ettiği İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmesigerekmektedir.
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU (Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki yönden rapor alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
5) SABIKA KAYDI (Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.) (Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU Nüfus cüzdanına göre doldurulacak (İSTEK FORMU SİLAH BÜROSUNDAN TEMİN EDİLECEKTİR)
NOT: (İstek formunu almadan doktor raporu alınmaması)
7) İş yeri açma ve çalışma ruhsatı (İş yeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme faaliyet izin belgesi ) fotokopisi
8) Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı
9) İş yeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.( Ortaklığı gösterir ticaret sicil gazetesi son hali )
10) Vergi Dairesi Müdürlüğünden 1.000 TL ve üzeri vergi borcu olmadığına dair yazı
 
 
Meskende Silah Bulundurma
 
 
1-DİLEKÇE: Silah Bulundurma ruhsatı talep eden herkes, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe (Osmagnazi Kaymakamlığına ) ile, ikamet ettiği İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmesigerekmektedir.
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU  (Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki yönden rapor alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
5) SABIKA KAYDI (Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)  (Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
6)  SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU Nüfus cüzdanına göre doldurulacak (İSTEK FORMU SİLAH BÜROSUNDAN TEMİN EDİLECEKTİR)
NOT: (İstek formunu almadan doktor raporu alınmaması)
7) Vergi Dairesi Müdürlüğünden 1.000 TL ve üzeri vergi borcu olmadığına dair yazı
 
 
Kamu Görevlisi Ve Emekli Kamu Görevlileri Silah Taşıma
 
İkamet edilen YER (müracaatçının ev adresinin bulunduğu) İlçe Emniyet Müdürlüğüne bu İlçe Jandarma bölgesi ise o İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.
 
Cumhurbaşkanı,Bakanlar ve Yasama organı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfında görev yapanlar,Hakim,Savcı ve bu meslekten sayılanlar,Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli,MİT Mensupları, Çarşı ve Mahalle Bekçileri,Orman ve Gümrük Muhafaza Memurları,Başbakanlık Bakanlıklar ve Cumhur Başkanlığı Özel Kalem Müdürleri,TBMM Genel Sekreteri ,Asli Görevleri ve Kadroları Teftiş ve Denetim olan kamu görevlileri,Sayıştay Denetçileri,Büyük Elçi,Elçi,Daimi Temsilci ve Yardımcısı Konsolos ve Muavin Konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlar,İçişleri Bakanlığı Genel Müdür ve Yardımcıları ,Başkanlar ve bu Bakanlık Daire Başkanları görevleri devamı süresince;Sayıştay Başkan ve üyeleri ,Müsteşar Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların  başkanları ile Müsteşar Yardımcısı ,Başbakan Başmüşaviri,Genel Müdür,Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlar kamı görevleri devam ettiği sürece kamu görevlisi taşıma ruhsatı alabilirler.
 1. DİLEKÇE (Silahın devir edilmesi halinde devir eden kişinin dilekçesi ile devir alacak kişinin müracaat dilekçesinde devir alacağı silahın özelliklerini belirtmesi gerekmektedir)
 2. Görev Belgesi (Başlıklı, mühürlü ve kimlik bilgileri dökümlü) Görev belgesinin müracaat tarihi itibari ile 1 aydan (30 gün) fazla olmaması gerekir.
 3. Genel Müdür, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları ATAMA KARARI FOTOKOPİSİ de getirecekler
 4. 5 Adet fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 5. Silah Ruhsatı İstek Formu
 6. SİLAH varsa tespit için gelecek (Silah ilk defa ruhsata bağlanıyor ise faturası da getirilecek )
 7. Yarım kapaklı dosya ve silah ruhsatı istek formu.
 8. Müracaatınız esnasında parmak iziniz alınacaktır.
Emekli Kamu Görevlisi Taşıma ; 
 
İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresinin bulunduğu) İlçe Emniyet Müdürlüğüne bu İlçe Jandarma bölgesi ise o İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.
 
İstenen Belgeler;
 1. Dilekçe (Silahın devir edilmesi halinde devir eden kişinin dilekçesi ile devir alacak kişinin müracaat dilekçesinde devir alacağı silahın özelliklerini belirtmesi gerekmektedir)
 2. Silahın devir edilmesi halinde devir eden kişinin dilekçesi ile devir alacak kişinin müracaat dilekçesinde devir alacağı silahın özelliklerini belirtmesi gerekmektedir.
 3. NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ ve Aslı
 4. 4 Adet Renkli FOTOĞRAF ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 5. Emeklilik Onayı (Belgesi)
 6. Emekli olduğu kurumundan (Hakkında Adli İdari soruşturma olmadığına dair) Belge, Silah Ruhsatı İstek Formu,Silah varsa tespit için gelecek (Silah ilk defa ruhsata bağlanıyor ise faturası da getirilecek, emekli Emniyet Mensupları zati demirbaş silahlarına ait satış senetlerini getirecekler )
 7. Yarım kapaklı dosya ve silah ruhsatı istek formu.

 

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İŞLEMLERİ
 
--- Yivsiz Tüfek taşımak yada bulundurmak istiyorsanız Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almak zorundasınız. 
--- Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri verildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.
--- Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri şahsa mahsustur. Bunlarda sahibinin T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, yaşı, tabiiyeti, işi, ikametgahı ve verildiği tarih gösterilir.
--- Yivsiz Tüfek taşıyan herkes Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesini yanında taşımaya ve istenildiği zaman ilgili memurlara göstermeye mecburdur.
--- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesine kayıtlı olmayan yivsiz av tüfekleri ruhsatsız silah sayılmakta, taşıyanlar hakkında adli ve idari işlem yapılmaktadır.
--- Avlanabilmek için İl Çevre Orman Müdürlüğünden o yılın harcını yatırmak kaydı ile avlanma pulu alınması gerekmektedir.
 
YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Dilekçe, (İkamet edilen İlçe Kaymakamlıklarına hitaben yazılacaktır)
Dört adet vesikalık fotoğraf ,
 
Nüfus cüzdan fotokopisi ,
 
-Savcılıktan Adli Sicil ve Arşiv kaydı, (Silah Ruhsatı İçin ibaresi bulunacaktır)
-Aile Hekimliğinden sağlık raporu,
-1 Adet karton dosya (yarım kapak telli dosya)
-Vergi Dairesi Müdürlüğünden 1.000 TL ve üzeri vergi borcu olmadığına dair yazı
 
 
Tüm bu işlemler tam ve eksiksiz yapılıp ve hepsinin olumlu sonuçla neticelenmesi durumunda ruhsat tanzim edilir.
YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ ALMAYI ENGELLEYEN HALLER:
(2521 Sayılı Kanunun Uygulanmasını gösteren yönetmeliğin 14.maddesi)
a) Ateşli silahlarla işlenen cürümlerden hükümlü bulunmak.
b) Av suçları da dahil ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olmak.
c) Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olmak.
d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak.
e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olmak.
f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair kanun hükümlerine aykırı fiillerdin dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak.
g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak.
h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursu olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olmak.
I) Kısıtlı olmak ve kamu hizmetinden yasaklı bulunmak.
i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları bulunmak.
j) 18 yaşını bitirmemiş olmak.
 
 
Detaylı Bilgi İçin 0 224 220 44 56  veya 0 224 270 51 66 nolu telefonlarımızı arayabilirsiniz.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Polsan
 • PEKAY
 • UPEM
 • TUBİM
 • UTSAS Sempozyumu
 • KAYMAKAMLIK
 • Kurumsal E-Posta
 • MEVZUAT
 • BURSA VALİLİĞİ
 • ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Polis Radyosu